Aplică la Jean Monnet

Realizarea cadrului general adecvat pentru o educație sigură și de calitate, într-un climat de securitate și echilibru psihic și emoțional. Întărirea statutului activității educative școlare și extrașcolare ca dimensiune a procesului de învățare permanentă; educația și formarea resurselor umane capabile de a conduce educabilii către performanță.

Dezvoltarea abilitățiilor de relaționare socială, stimularea implicării tinerilor în promovarea valorilor și a principiilor etice: integritate, dreptate, toleranță, pace, cetățenie activă, respectarea drepturilor omului;folosirea potențialului activității educative școlare și extrașcolare ca mijloc complementar de integrare socială și de participare activă a tinerilor în comunitate; promovarea dimensiunii europene și a valorilor multiculturalismului în educația tinerilor.

Utilizarea în siguranță a tehnologiilor moderne de învățare și comunicare, compatibilizarea sistemului educațional românesc cu cel european, din punctul de vedere al resursei materiale.

Îmbunătățirea relației școală-părinți-comunitate; conectarea procesului educațional la nevoile sociale ulterioare.

Redimensionarea și promovarea imaginii școlii; dezvoltarea proiectelor și parteneriatelor școlare.

Formarea și perfecționarea permanentă a cadrelor didactice și a personalului didactic auxiliar.

DOTĂRI

Numărul sălilor de clasa:  24 organizate în două corpuri

Laboratoare și cabinete:

 • Laboratoare  de informatică:  2
 • Laborator de chimie: 1
 • Laborator de biologie: 1
 • Laboratoar de fizică: 1
 • Labinet de matematică: 1
 • Sală de lectură, dotată cu aparatură IT: 1
 • Depozit de carte (circa 20000 de volume)
 • Cabinet de consiliere  psihopedagogică : 1

Sălile de clasă sunt dotate cu mobilier școlar modular (în cea mai mare parte), table interactive și videoproiectoare. Clădirea liceului este supravegheată video,  în interior și în exterior, printr-un sistem de monitorizare prin camere.

Spații destinate cercurilor, cluburilor, atelierelor de dezvoltare personală și pregătirilor suplimentare– 4 săli, cu o capacitate de 10-15 elevi fiecare, dotate cu dulăpioare, pupitre, canapele, televizor, aer condiționat, 1 spațiu de joacă.

Bibliotecă școlară: – dispune de un fond de ~20 000 de volume care cuprinde diverse domenii de interes pentru elevi și cadre didactice, sală de lectură modernă dotată cu calculatoare conectate la rețeaua de internet ș tablă interactivă.

Cabinete medicale:

Cabinet de pediatrie (1 medic și 2 asistente)

Cabinet de stomatologie (1 medic și o asistentă )

Sală de festivități: cu o capacitate de cca 160 de locuri

Sală de sport: cu  teren  de baschet, volei, handbal

Spaţii sanitare: grupuri sanitare pe fiecare nivel

În curtea liceului sunt amenajate :

 • Un teren de fotbal
 • Un teren de handbal
 • Un teren de baschet
 • Un teren de oină
 • Două mini-terenuri pentru jocuri sportive
 • Un parc dotat cu aparate de sport

Informaţii utile pentru admitere 2021

Specializare Profil Media de admitere
Științe Sociale Uman 9.09
Științe ale Naturii Real 9.20
Matematică-Informatică Real 9.24

Pentru înscrierea la liceu a candidaţilor declaraţi admişi în urma repartizării computerizate se efectuează pe baza următoarelor acte:

 1. cererea de înscriere (primită de la liceu, formularul diferă de la o școală la alta);
 2. cartea de identitate (dacă este cazul) şi certificatul de naştere; (unele licee solicită și copii de pe actele de identitate ale părinților);
 3. adeverinţă cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională – clasa a VIII-a;
 4. foaia matricolă pentru clasele V – VIII (cu calculul mediei generale);
 5. fişa medicală (în aceasta se solicită și dovada vaccinărilor de către unele școli).