Date: 11 January 2019

ANUNŢ pentru ocuparea unui post în cadrul compartimentului nedidactic de ÎNGRIJITOR

ANUNŢ

Liceul Teoretic Jean Monnet, cu sediul în Str. Jean Monnet, nr 2, Tel./ Fax: 021/2305078,

organizează concurs pentru ocuparea unui post în cadrul compartimentului nedidactic de ÎNGRIJITOR.

 

DOSARUL PENTRU ÎNSCRIEREA LA CONCURS va conține:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului liceului ;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă  identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specific ale postului;

d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae;

NOTĂ! Documentele prevăzute la lit. b)-d) vor fi prezentate în original în vederea verificăriiconformității copiilor cu acestea

DEPUNEREA DOSARELOR se va face la secretariatul unității de învățământ în perioada: 14.01.2019-22.01.2019, în intervalul orar 10.00-16.00.

Persoană de contact: FINICA ROTARU, secretar

CONDIȚII GENERALE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

a) cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) cunoaşterea limbii române , scris şi vorbit;

c) vârsta minimă reglementată de prevederile legale (minim 18 ani împliniţi);

d) capacitate deplină de exerciţiu;

e) stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii

g) candidatul nu a fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face – o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

-          Conform fișei postului:

• Studii generale sau studii medii:

• Abilităţi de relaţionare-comunicare cu întregul personal al unităţii de învăţământ;

• Abilităţi pentru munca în echipă;

• Disponibilitate pentru program flexibil:

• Disponibilitate pentru munca în două schimburi;

• Răspunde de starea de curăţenie şi igienă în sectorul repartizat:

• Răspunde de inventarul încredinţat;

• Ştie să folosească ustensilele de lucru precum şi produsele de curăţenie;

• Efectuează deplasări în interes de serviciu, în limita sarcinilor, atribuţiilor şi responsabilităţilor din fişa postului;

• Efectuează şi alte sarcini trasate de către conducere în limita capacităţii sale fizice şi intelectuale şi a programului de lucru;

• Cunoştinţe în domeniul Sănătăţii şi Securităţii în Muncă şi PSI         

tipuri de probe:

probă practică și interviu

  

CALENDARUL  DESFĂȘURĂRII CONCURSURILOR:

  1. TERMEN DE DEPUNERE A DOSARELOR: 22 ianuarie 2019, ora 16.00
  2. VALIDAREA DOSARELOR ȘI ANUNȚAREA REZULTATELOR: 23 ianuarie 2019 ora 12.00
  3. Depunerea contestațiilor: 23 ianuarie 2019, până la ora 16.00
  4. SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR ȘI ANUNȚAREA REZULTATELOR: 23 ianuarie 2019, până la ora 18.00
  5. Desfășurarea probelor:

-proba practică: 28.01.2019, ora 10.00

-interviu: 30.01.2019, ora 10.00

NOTĂ!

Rezultatele fiecărei probe se afișează la avizierul unității în ziua desfășurării probei până la ora 16.00. La proba următoare pot participa doar candidații admiși la proba anterioară.

CONTESTAȚIILE se depun la secretariatul Liceului Teoretic Jean Monnet pe data de 30.01.2019, în intervalul 16.00-18.00.

 

  1. AFIȘAREA REZULTATELOR FINALE: 31.01.2019, ora 10.00

 

Locul desfăşurării PROBELOR: Sediul Liceului Teoretic Jean Monnet, str. Jean Monnet , nr.2, sector 1, Bucuresti

 

BIBLIOGRAFIE

Bibliografie concurs îngrijitor:

Legea nr. 319\2006 referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă;

Legea nr. 307\2006 referitoare la apărarea împotriva incendiilor.

 

Tematica concurs îngrijitor:

Reguli de efectuare a curăţeniei în unităţile de învăţământ,

Metode de dezinsecţie şi dezinfecţie;

 

Probele sunt eliminatorii.

Punctajul maxim al fiecărei probe este de 100p, iar cel minim este de 50p .

Punctajul final se calculează ca medie aritmetică a punctajelor de la fiecare probă.

Se consider ADMIS candidatul cu cel mai mare punctaj. În caz de egalitate, are prioritate candidatul cu punctaj mai mare la proba practică pentru postul de îngrijitor. În cazul în care egalitatea se menține, candidații susțin un nou interviu în urma căruia comisia va decide candidatul câștigător.

Relaţiile suplimentare se obţin de la secretariatul unităţii sau la telefon  021.230.50.78

DIRECTOR,

CODREANU TUDORIȚA